Obchodní podmínky pro hostované webové aplikace BAUER COMPUTER.

Úvodní ustanovení.

 1. Aplikací se rozumí webová aplikace provozovaná na doméně hostapp.cz nebo rezist.app.
 2. Provozovatelem aplikace je fyzická nebo právnická osoba, která používá aplikaci a má k ní přístup.
 3. Poskytovatelem aplikace se rozumí firma Petr Bauer, IČ: 13824988, DIČ: 13824988 se sídlem Kytlická 760/25, Praha 9, 190 00 a provozovnou BAUER COMPUTER na adrese Terezínská 3, Praha 9, 190 00.
 4. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti vznikající mezi Provozovatelem a Poskytovatelem při užívání a zpřístupňování Aplikace a tvoří, spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a pravidel používání souborů Cookie, obsah smlouvy o poskytování služeb, tj. zpřístupnění Aplikace, ve smyslu § 1751 občanského zákoníku.

Přístup k Aplikaci.

 1. Smlouva o poskytování služeb, tj. o zpřístupnění Aplikace, je mezi Provozovatelem a Poskytovatelem je uzavřena ve chvíli, kdy se Provozovatel zaregistruje k užívání aplikace u poskytovatele osobně, telefonicky, emailem nebo vyplněním internetového formuláře a následně přihlášením do Aplikace pomocí přihlašovacích údajů od Poskytovatele.
 2. Aplikace je zpřístupněna bezúplatně po dobu prvních 14 dnů od provedení registrace (dále také jako „zkušební doba“). Ve zkušebním období je zpřístupnění Aplikace považováno za dobrovolné jednostranné plnění Poskytovatele a Provozovateli na něj nevzniká nárok.
 3. Následně je Aplikace zpřístupněna úplatně formou předplatného podle zvolené varianty a typu Aplikace dle ceníku Poskytovatele. Touto volbou, tj. objednávkou předplatného, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu ceny za předplatné. Smlouva o poskytování služeb trvá po dobu hrazení ceny za předplatné nebo do doby, pokud Provozovatel nepožádá Poskytovatele o zrušení uživatelského účtu.
 4. Při zrušení uživatelského účtu před uplynutím doby, na niž je užívání Aplikace předplaceno, se Provozovateli nevrací cena za předplatné ani její část. Smlouva dále zaniká zánikem Provozovatele nebo Poskytovatele bez právního nástupce.

Licence.

 1. Zpřístupnění Aplikace se mj. řídí následujícími licenčními podmínkami.
 2. Aplikace je souborným autorským dílem, k němuž vykonává majetková práva Poskytovatel.
 3. Registrací je Provozovateli poskytnuta osobní, úplatná, nepřenosná, nevýhradní, časově omezená licence k užívání Aplikace v souladu s účelem Aplikace. Licence je poskytována jako bezúplatná po dobu prvních 14 dnů od provedení registrace. Následně je licence poskytována jako úplatná. Časové omezení licence odpovídá době, po niž je užívání Aplikace předplaceno.
 4. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Provozovatel není oprávněn Aplikaci pozměňovat a vytvářet odvozená díla, nedohodne-li se na tom s Poskytovatelem.
 5. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Provozovatel nesmí Aplikaci jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců a spolupracujících osob, které mu poskytují účetní a administrativní služby.
 6. Tato licenční ujednání upravují také užívání případných aktualizací Aplikace, kterými může být původní Aplikace doplněna či nahrazena. To neplatí, pokud taková aktualizace bude spojena se samostatnou licencí a samostatnými podmínkami aplikace. Pak mají přednost podmínky samostatné licence.
 7. Aplikaci není možné užívat způsobem, který by narušoval práva Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu nejsou Provozovatelé těmito Podmínkami oprávněni.

Práva a povinnosti Poskytovatele.

 1. Poskytovatel se zavazuje umožnit Provozovateli prostřednictvím Webové stránky přístup k Aplikaci.
 2. Poskytovatel se zavazuje za dále stanovených podmínek uchovávat data Provozovatele po dobu trvání předplatného a po ukončení předplatného mu je poskytnout na jeho žádost v elektronické formě.
 3. Předmětem smlouvy není kontrola úplnosti či správnosti dokladů vygenerovaných Provozovatelem ze strany Poskytovatele.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí dokladů vygenerovaných pomocí Aplikace s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů Aplikace, předávaných orgánům veřejné moci, obchodním partnerům a dalším subjektům. Je pouze na Provozovateli, aby se ujistil o jejich úplnosti, správnosti a bezchybnosti.
 5. Poskytovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě.

Práva a povinnosti Provozovatele.

 1. Provozovatel je povinen uvést vlastní existující e-mailovou adresu.
 2. Provozovatel se zavazuje Poskytovateli za umožnění přístupu Aplikaci po vypršení zkušební verze zaplatit úplatu.
 3. Provozovatel se zavazuje užívat Aplikaci výhradně pro účely pro které je určena.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za data a obsah, které Provozovatel při užívání Aplikace nahrává. Provozovatele se zavazuje užívat Aplikaci v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami.
 5. Provozovatel je povinen chránit svá přístupová jména a hesla k poskytovaným službám a chránit je před zneužitím třetí stranou.
 6. Provozovatel se vzdává případných nároků na náhradu škody, újmy či ušlého zisku vzniklých v důsledku porušení povinností Poskytovatele.

Úplata za užívání Aplikace.

 1. Ceny předplatného jsou uvedeny v platném ceníku Poskytovatele. Aktuální ceník je k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele nebo na vyžádání od Poskytovatele.
 2. Smlouva je prodlužována automaticky po uplynutí lhůty předplatného. Poskytovatel informuje Provozovatele před uplynutím lhůty předplatného o možnosti jeho prodloužení a vystaví fakturu nebo zálohovou fakturu na další předplatné období se splatností 10 dnů.
 3. Neuhradí-li ji Provozovatel, smlouva o poskytování služeb zaniká po 14 dnech po splatnosti faktury. Při novém uzavření smlouvy o poskytování služeb nemá Provozovatel nárok na bezplatné užívání Aplikace ve zkušební době.

Závěrečná ustanovení.

 1. Provozovatel je považován za profesionála. Aplikace je určena pro podnikatelské účely. Na základě toho není Provozovatel považován za spotřebitele a nepožívá ochrany poskytované spotřebiteli právním řádem České republiky.
 2. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude příslušný krajský nebo okresní soud v obvodu sídla Poskytovatele.
 3. Uzavřením smlouvy dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Poskytovatelem a Provozovatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajů a Podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni uzavření smlouvy o poskytování služeb, případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a zaniká uplynutím doby, po niž bylo poskytování služeb předplaceno, zánikem uživatelského účtu nebo zánikem Provozovatele nebo Poskytovatele bez právního nástupce.
 4. Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.
 5. Poskytovatel je oprávněn Podmínky měnit především z důvodu vývoje cen, na nichž je užívání Aplikace závislé, z důvodu změny právní regulace oblasti, v níž Poskytovatel působí a v rámci níž zpřístupňuje Aplikaci či z důvodu vývoje technologií využívaných při provozování Aplikace. Změna Podmínek bude Provozovateli oznámena elektronickou zprávou v uživatelském rozhraní Aplikace nebo prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci. V případě, že si Provozovatel nebude přát být vázán navrhovanou změnou Podmínek, má právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Poskytování služeb Provozovatel vypoví elektronicky zasláním zprávy prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo e-mailem Poskytovateli. Ke dni uplynutí výpovědní doby Poskytovatel Prvozovateli zruší uživatelský účet. V případě, že Provozovatel svůj účet nezruší zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny Podmínek, má se za to, že s novými Podmínkami souhlasí.

Podmínky jsou platné a účinné od 2. 2. 2022.